"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

از امکانات کم
بهره ی زیاد گرفتن است
نه امکانات زیاد...
که او نعمتی دهد
و ما از سرمستی آن نعمت
از او غافل و دور شویم...


از وضع نماز

این اتصال و پیوند

می شود فهمید...