"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

اشک فقط آنجا که

تیر، زودتر از پدر

گلوی پسر را بوسید...

آدمی

جز برای رفتن

برای همه چیز می دود...


* عین. صاد

آنجا که مرگ خواهی

اولین نشانه ی صدقِ

پذیرش ولایت الله است،

به دنبال چه می گردیم؟...


* سوره بقرة/ آیه ۹۴

** اللّٰهُمَّ اجعَل نَفسِی ... مُشتاقَةً إِلَی فَرحَةِ لِقائِکَ ...(زیارت امین الله)

می گوید امامان چهارم و پنجم و ششم

از سیاست پرهیز داشتند

و به دعا و تدریس عبادات و معاملات پرداختند،

می گویم تو که نمی دانی

صحیفه ی سجادیه را

مخفیانه و دور از چشم ها

انتقال می دادند و نگهداری می کردند

چرا اظهار نظر می کنی؟...


* امامان پنجم و ششم هم به تربیت مهره ها و کارهای سیاسی مشغول بودند...

ظلم را آدمی

آنجا می فهمد که بداند

حتی حکومت های رفاهی و امنیتی

چه می دهند به او

در قبال چه چیزهایی که از او می گیرند،

و این چه ظلم عمیق و گسترده ای است...