"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

عرفه

شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴ ب.ظ

اگر ″قدر″ (رمضان) را به دست نیاوردی

به دست آوردن ″معرفت″ (عرفه)

آخرین راه است...

  • موافقین ۸ مخالفین ۰
  • شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴ ب.ظ
  • سید.م