"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

شراب نابی است...* بنا بر حدیثی اثر شراب را دارد...

محور بودن تو را حدیث کساء به ما آموخته است

که هُم را، اول فاطمة(سلام الله علیها) است

بعد، أبُوها وَ بَعلُها وَ بَنُوها...
* و دشمن خوب محور اجتماعات شیعیان را شناخته ...

فقدان تو

عاشقان را

بیمار می کند...* من سالمم مولا، خیالتان راحت...

مراعات خطوط قرمز

در مذاکرات با شیاطین...

برای هنرمندان است

برای مردان خدا...

"فداک" قالب تهی کرد
ار برای «ی هم راه»...*
*این پست فقط بازی با کلمات بود ...
مسیر در شب
کوتاه تر است...

شوخی شوخی هم

عاشق شوی

می کشنت...* ... و من عشقته قتلته...

گفتن "فداک" هم برایشان سخت بود

این شد که لازم شد تو فدا شوی

فدایت شوم...

در ارتباط با استکبار می شود به پیروزی رسید

و می شود دشمن به پیروزی ما راضی هم باشد...* ... حتی تتبع ملتهم...

(بقرة/۱۲۰)

مسلمانان سبیل ها را می زنند و محاسن را می گذارند

زرتشت ها محاسن را می زنند و سبیل ها را می گذارند

حالا تو خود دانی

زرتشتی یا مسلمانی...* از طرف یک زرلمانی ...

- در همه ی دنیا

تو را بعد از این "آقا"

از همه بیشتر دوست دارم...* و چه شیرین می خندد آن آقای طوس...

از رمضان به قم

از قم به مشهد...* و لا تخلنی یا رب من تلک المشاهد الشریفة و المواقف الکریمة...

روی هوا بودن

تو را به زمین می زند...* إیاک و طاعة الهوی...

(غرر الحکم)